MPSC Lecturer Recruitment In Various Subjects : MPSC तर्फे शासकीय महाविद्यालयात अधिव्याख्याता म्हणून 21 विषयांसाठी 86 पदांची भरती सुरू, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (महाविद्यालयीन शाखा) पदभरती 2023

MPSC Lecturer Recruitment : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही राज्यातील सरकारी संस्था आहे. या संस्थेची स्थापना कलम ३१५ नुसार करण्यात आली आहे. MPSC महाराष्ट्र राज्यात नागरी सेवा अधिकाऱ्यांची भरती करण्यासाठी परीक्षा…

Continue ReadingMPSC Lecturer Recruitment In Various Subjects : MPSC तर्फे शासकीय महाविद्यालयात अधिव्याख्याता म्हणून 21 विषयांसाठी 86 पदांची भरती सुरू, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (महाविद्यालयीन शाखा) पदभरती 2023

MPSC Assistant Professor Recruitment : MPSC तर्फे विविध विषयातील Assitant Professor, ग्रंथपाल, शारीरिक शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र शिक्षण संवर्गातील पदासाठी भरती : एकूण जागा 214

MPSC Assistant Professor Recruitment : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही राज्यातील सरकारी संस्था आहे. या संस्थेची स्थापना कलम ३१५ नुसार करण्यात आली आहे. MPSC महाराष्ट्र राज्यात नागरी सेवा अधिकाऱ्यांची भरती करण्यासाठी…

Continue ReadingMPSC Assistant Professor Recruitment : MPSC तर्फे विविध विषयातील Assitant Professor, ग्रंथपाल, शारीरिक शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र शिक्षण संवर्गातील पदासाठी भरती : एकूण जागा 214